รายชื่อผู้ร่วมจัดตั้ง(ถือหุ้น) สถานีวิทยุท้องถิ่นชุมชน แดนน้ำถิ่นปลา

รายชื่อผู้ร่วมจัดตั้ง(ถือหุ้น)  สถานีวิทยุท้องถิ่นชุมชน แดนน้ำถิ่นปลา
หุ้น ละ 100 บ. (บุคลธรรมดา ไม่เกิน 10 หุ้น , องค์กร หน่วยงงานราชการ ไม่เกิน  20  หุ้น)
       
ที่ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น หมายเหตุ
1 อาจารย์สุภักดิ์    ชนะบุญ 10  
2 อาจารย์พิชิต    กัณหาพันธุ์ 10  
3 อาจารย์ปราโมทย์    ดงเรืองศรี 10  
4 อาจารย์บัณฑิต     ชนะบุญ 10  
5 นายพาสกรณ์    วีทอง 10  
6 นายดาว  ประทุมไชย 10  
7  นางสาวปองทรัพย์    บุญใบ 5  
8 อาจารย์มณี   ทองหล่อ 10  
9 นายคง    ชนะบุญ   5  
10 นายศิริพล  จกัลยา 5  
11 นายกิตติศักดิ์     จกัลยา 10  
12 นายวินัย     ไชยคำภา 10  
13 นายสงบ     ด้วงคำจันทร์ 2  
14 นายประจักษ์       ไชยชาติ  10  
15 อาจารย์บุญถม     จันทจร 10  
16 นางสมหวัง      ชนะบุญ 2  
17 นายสุภาพ     ไชยคำภา 10  
18 นายสุทัศน์     ประทุมไชย 10  
19 นายสิงห์ทอง     ไชยคำภา 10  
20 อาจารย์สมศักดิ์     คำเกตุ 10  
21 นางถนอม      ด้วงคำจันทร์ 5  
22 ด.ต. พวง     ละครชัย 10  
23 ด.ต. สิทธิพงษ์     ชะนะบุญ 5  
24 จ.ส.ต.  อุทัย     ศรีพลลา 10  
25 อาจารย์สุทัศน์     จกัลยา    
26 นายไพฑูรณ์     ศรีพลลา 10  
27 อาจารย์ประศาสน์     ไชยคำภา 10  
28 อาจารย์วิรัตน์       นาชัยฤทธิ์ 10  
29 นายประภาส       หารัญดา 5  
30 อาจารนย์ทวีพงษ์     จูศรี 2  
31 นายสุทัศน์     ชนะบุญ 5  
32 นายอนันต์    สุขสำราญ 5  
33 นายสุภีร์       ชนะบุญ 10  
34 นายสุทิน     นาชัยฤทธิ์ 10  
35 นางสุด      สมอุดร 1  
36 อาจารย์จรรยา     พันธุ์โยศรี 10  
37 นางนัดดา     ชนะบุญ 1  
38 นายสมพร       อุตศาสตร์ 10  
39 นายภารดร     เมฆวัน 5  
40 นายสุวิทย์     หารพรม 10  
41 ผ.อ. เฉลียว     บุญทานัง 10  
42 นางสา     คำวิโส 2  
43 นางอุมาภรณ์     ประทุมไชย 10  
44  อาจารย์สมชัย     กุลนันทนนท์ 5  
45 นายเฉลิมชัย     คำวิไล 7  
46 เด็กหญิงสุพิยา     เกษหอม 1  
47 นายทองมี     คำวิไล 10  
48 นายกันหา     เมฆวัน 5  
49 อาจารย์ไหม      คำบุญเรือง 10  
50 อู่จีระยนต์ 10  
51 นายกล้วย     แก้วโสม 5  
52 นางเสาร์      เหล่าสิทธิ์ 4  
53 อาจารย์อำพล     นาคประสิทธิ์ 10  
54 นางเทียนทอง       เพชรเนียม 10  
55 บุคลากรโรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 10  
56 กองทุนหมู่บ้านท่าตูม  หมู่ 9 10  
57 เกษตรตำบลท่าตูม 5  
58 ชมรมฝ่ายปกครอง ตำบลท่าตูม 10  
59 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านท่าตูม  หมู่ 3 10  
60 บุคลากร โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 20  
61 กลุ่ม อสม. ตำบลท่าตูม 11  
62 กลุ่มอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมบ้านท่าตูม 20  
63   1  
64   1  
65   1  
66      
67      
68      
69      
70      
71      
72      
73      
74      
75      
76      
77